Obchodní podmínky velkoobchod

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jsou nedílnou součástí rámcových smluv o dodávkách zboží, uzavřených mezi společností:

      Palacio CZ s.r.o.
      IČ: 24124761
      DIČ: CZ24124761
      se sídlem: Berounská 1, 273 51 Kyšice
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 180799
      adresa pro doručování: Berounská 1, 273 51 Kyšice 
      adresa elektronické pošty: info@palacio.cz
      telefon +420 212 812 112

      jako prodávajícím a jejími smluvními partnery jako kupujícími.

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.palacio.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení rámcových smluv a těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu poté, co provedl registraci v internetovém obchodě na základě uzavřené rámcové smlouvy. Bez uzavření rámcové smlouvy a registrace nelze provádět objednávky zboží.
 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Odesláním objednávky realizované kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je sjednána kupní smlouva. Prodávající je oprávněn v mimořádných případech jednostranně zrušit uzavřenou kupní smlouvu oznámením na e‑mailovou adresu kupujícího, zejména pokud došlo k technické chybě v internetovém systému, zvláště při uvedení ceny zboží, výše slevy nebo množství zboží.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu, z něhož provádí objednávání zboží.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající zruší zákaznický účet ke dni ukončení platnosti rámcové smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby, uvedenými při objednávce zboží v internetovém obchodě. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Cena musí být uhrazena dle nastavených podmínek v zákazníkem účtu. Prodávající je povinen objednané zboží předat dopravci dle objednávky dle podmínek nastavených v zákaznickém účtu.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který si kupující vybere z nabídky dodacích způsobů při realizaci objednávky. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 4. Náklady na balení a dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě při realizaci objednávky kupujícím.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad a veškerá dokumentace týkající se prodeje zboží se odesílají na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v zákaznickém účtu.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží po zaplacení celé kupní ceny.

VI. Podmínky dalšího prodeje zboží

 1. Kupující je povinen při dalším prodeji zboží neměnit názvy výrobků a jejich setů a způsob jejich balení. Není oprávněn označovat zboží nebo jejich balení vlastním či jakýmkoliv jiným označením.
 2. Kupující je povinen pečovat o dobré jméno značek prodávajícího, případně dalších značek zboží prodávaného prodávajícím. Je povinen používat k propagací tohoto zboží propagační materiály, které získá od prodávajícího. Vlastní propagační materiály je kupující oprávněn používat jen po předchozím písemném odsouhlasení ze strany prodávajícího.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 2. V případě zjištění vady je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamaci s přesným popisem vady. Současně je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, přičemž při jeho odeslání je povinen dodržet způsob balení zboží, použitý prodávajícím při jeho dodávce (zejména prokládání vrstev a použití přiměřeného balení tak, aby při přepravě nedocházelo k deformacím nebo pohybu zboží.
 3. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 20ti dnů od obdržení reklamovaného zboží.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1917, 1920 až 1925 a § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat postupem uvedeným v uzavřené rámcové smlouvě.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024